Hồ Chí Minh

ega
Th 5 18/06/2020
     
Hồ Chí MinhCông ty CP Xuyên Hải Holdings - 
VP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 16 Bình Lợi, P. 13, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0911842006

Thời gian hoạt động

8 giờ 30 - 17 giờ 00 (từ thứ Hai - thứ Sáu)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3295.312209578234!2d106.70490966318378!3d10.82594506542206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175288eba8333b7%3A0xc90278d6bafd42d!2zMTYgQsOsbmggTOG7o2ksIFBoxrDhu51uZyAxMywgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1592560401398!5m2!1svi!2s\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0;\" allowfullscreen=\"\" aria-hidden=\"false\" tabindex=\"0\"></iframe> 
Bến TreNhà máy tôn Xuyên Hải - Bến Tre

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 201B Võ Nguyên Giáp, P. Bình Phú, TP. Bến Tre

Điện thoại: 0836 847887

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 17 giờ 00 (từ thứ Hai - thứ Bảy)


 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.2571942538275!2d106.34217891411261!3d10.240828871652692!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa77173001b89%3A0x6deed08a15edaf87!2zVMO0biBYdXnDqm4gSOG6o2k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1592559269509!5m2!1svi!2s\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0;\" allowfullscreen=\"\" aria-hidden=\"false\" tabindex=\"0\"></iframe> 
Cần ThơNhà máy tôn Xuyên Hải 2 - Cần Thơ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: QL1A, Ba Láng, Cái Răng

Điện thoại: 0845909777

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 17 giờ 00 (từ thứ Hai - thứ Bảy)

\"\"

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.4627854439723!2d105.74117661411086!3d9.97857727614227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08981f9237767%3A0xc4e91192333f33b0!2zTmjDoCBNw6F5IHTDtG4gWHV5w6puIEjhuqNpIDI!5e0!3m2!1svi!2s!4v1592560233485!5m2!1svi!2s\" width=\"600\" height=\"450\" frameborder=\"0\" style=\"border:0;\" allowfullscreen=\"\" aria-hidden=\"false\" tabindex=\"0\"></iframe>